Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.kmkrawiectwo.pl dostępny jest pod adresem http://kmkrawiectwo.pl/regulamin.html

Kontakt ze Sprzedawcą i adres do przesyłek:
e-mail: kontakt@kmkrawiectwo.pl
adres firmy: P.P.U.H "K&M" KRAWIECTWO ul. Baczyńskiego 1a 32-650 Kęty

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze  zm.).
KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy  sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
NEWSLETTER - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sklep Internetowy informuje Klientów o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Sklepu Internetowego, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.kmkrawiectwo.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
SPRZEDAWCA – Właścicielem Sklepu Kmkrawiectwo.pl jest P.P.U.H "K&M" KRAWIECTWO
Marcin Smolarek ul. Baczyńskiego 1a 32-650 Kęty NIP 5491412788, Regon 852614120
reprezentowana przez Marcina Smolarka. Adres poczty elektronicznej: kontakt@kmkrawiectwo.pl, numer telefonu: (+48)510 167 286 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
USŁUGODAWCA – Właścicielem Sklepu Kmkrawiectwo.pl jest P.P.U.H "K&M" KRAWIECTWO
Marcin Smolarek ul. Baczyńskiego 1a 32-650 Kęty NIP 5491412788, Regon 852614120
reprezentowana przez Marcina Smolarka. Adres poczty elektronicznej: kontakt@kmkrawiectwo.pl, numer telefonu: (+48)510 167 286 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

§ 2. Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
Sklep Internetowy prowadzony jest przez
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
Konto Klienta w Sklepie internetowym;
Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
Newsletter
Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
Komputer z dostępem do Internetu;
Dostęp do poczty elektronicznej.
Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji z włączoną obsługą JavaScript i
cookies.
Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem.
Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
elektronicznej.

 

§ 3. Świadczenie usług elektronicznych

W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w  Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco narusza Regulamin.
Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi  elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

§ 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Cena produktu podana na stronie Sklepu jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.
Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszta i formy dostawy” pod adresem: http://kmkrawiectwo.pl/wysylka-platnosc.html Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia:  imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w
formularzu pola „ZAMAWIAM”.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

§ 5. Wysyłka

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

Sprzedawca dostarczy Produkty za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są
dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty i opcje wysyłki” na stronie:
http://kmkrawiectwo.pl/wysylka-platnosc.html
Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.

§ 6. Płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
Za pobraniem;
Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu
oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
Płatności elektroniczne: przelew elektroniczny przeprowadzany za pośrednictwem PayU.pl
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

§ 7. Odstąpienie od Umowy

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: P.P.U.H "K&M" KRAWIECTWO Marcin Smolarek ul. Baczyńskiego 1a 32-650 Kęty.
Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży.
W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Zwrotowi nie podlega Produkt o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu (Produkt uszyty na miarę na zamówienie klienta).

§ 8. Reklamacja

Jeśli Produkt jest niezgodny z umową Klient może złożyć reklamację.
Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres .P.U.H "K&M" KRAWIECTWO Marcin Smolarek ul. Baczyńskiego 1a 32-650 Kęty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kmkrawiectwo.pl
Zgłoszenie reklamacyjne w szczególności powinno zawierać: dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w szczególności adres e-mail i numer telefonu, datę zawarcia umowy sprzedaży, zapłaconą kwotę i metodę płatności, przyczynę reklamacji, ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

§ 9. Zmiana regulaminu

Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.
Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.
Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepu Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
Określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2014 r.

Bądź na bieżąco
Zapisz się do newslettera.
Otrzymuj informacje o promocjach, konkursach, nowych produktach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl